آقای محمدی چندتا سوال دادن(در رابطه با حلقه شمارشی) که کسانی که علاقه دارن بردارن و انجام بدن و دوشنبه به ایشون تحویل بدن. 
سوالات جدید