خبر خبر خبر خبر!!!!!

برای رتبه بندی آبان (میان ترم)

خبر برای همه رتبه های 1 تا 10 توی میانترم من توی رتبه بندی ها رتبم 4 شد به علل مختلفی :
1.آقای کاملی 1 نمره تو جمع زدن نمرات امتحان اشتباه کرده بود و کم داده بودند
2.آقای محمدی(البته با عرض پوزش از نحوه اعتراض) 2 نمره به من کم داده بودند 

پس همه کسانی که زیر 4 شدن یه رتبه پایین میان !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟