و بله بالاخره مشکلی که همه درگیرش هستیم خواندن اعداد از روی کولیس و ریزسنج.