حلی 6 وب ..... HELLI 6 Web

.اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد