در این پست به مسائل پایتون می پردازیم و اگه کسی مشکلی برای حل سوالی داشت می تونه بگه تا من و یا دوستان دیگه بهش کمک کنیم البته آگه توانایی  پیدا کردن جواب سوال رو داشته باشیم

!!!!!!!!!!!؟!!!!!!!!
؟!!!!!!!!!!!!!!!!!؟!