این برنامه که توسط زبان پایتون نوشته شده است، می تواند با گرفتن مصدر و یا امر فعل، فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، ماضی ابعد، ماضی ملموس، ماضی التزامی، ماضی نقلی استمراری، مضارع اخباری، مضارع ساده، مضارع التزامی، مضارع ملموس و مستقبل تبدیل کند.
دانلود برنامه


موفق باشید.

مبین رضائی