تکالیف
برنامه زیر را دانلود
 کنید و با پایتون اجرا
 کنید
در این پست به 
صورت روزانه تکالیف
 قرار داده می شود.
بروز شده در تاریخ : 93/11/1