بیاید ادامه مطلب 

نمونه سوالات فصلهای 5 و 6 و 7 

زمین شناسیدریافت سوالات 
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم(جدید) فصل 3-اتم ها الفبای مواد (جدید)
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه(جدید) سنجش یک مهرماه علوم(زیست) (جدید) فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول(جدید)
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش(جدید) فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار(جدید) سوالات علوم(جدید)
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی(جدید) فصل گرما و مصرف بهینه انرژی (جدید) فصل منابع انرژی (جدید)
فصل سفره سلامت (جدید) فصل سلول (جدید) فصل گردش خون و قلب(جدید)
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی فصل 1