بیاید این پست مطمئن باشید ارزشش 
رو داره
 
نمونه سوالات زبان برای مقاطع :

for corners 2

for corners 1

family and friend 3

و.....
 
 :four corners 2
و........... بعدا بقیه درسهارو هم می زارم

four corners 1

 :family and friend 3
family